Algemene voorwaarden van eenschonegevel

Deze leverings- en algemene voorwaarden van eenschonegevel -diensten- zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Cleaning & Coating Nederland.

De algemene voorwaarden van eenschonegevel zijn onlosmakelijk verbonden met het privacybeleid zoals wij dat hanteren.

Leveringsvoorwaarden diensten

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

Wederpartij: degene met wie een overeenkomst op afstand wordt of is gesloten of aan wie door Cleaning & Coating Nederland een aanbieding of offerte wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie Cleaning & Coating Nederland een of meerdere diensten worden of zijn verricht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Cleaning & Coating Nederland georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat wederpartij en Cleaning & Coating Nederland gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Partijen: Cleaning & Coating Nederland en Wederpartij.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand tussen Wederpartij en Cleaning & Coating Nederland alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Cleaning & Coating Nederland en bestellingen van de Wederpartij.

3. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten Cleaning & Coating Nederland, voor de uitvoering waarvan door Cleaning & Coating Nederland derden dienen te worden betrokken.

4. Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Cleaning & Coating Nederland.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere Voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. In geval van een strijd tussen het bepaalde in de Voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cleaning & Coating Nederland en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

9. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in de Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

10. Indien Cleaning & Coating Nederland niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cleaning & Coating Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

11. Deze Voorwaarden zijn bedoeld voor zakelijke klanten en consumenten. De rechten voor consumenten worden apart benoemd.

Artikel 2. Identiteit van Cleaning & Coating Nederland

Naam onderneming:                                  Cleaning & Coating Nederland

Vestigingsadres:                                         Harderwijkstraat 63, 8244 DB Lelystad

Werkadres:                                                  Chroomstraat 21A, 8211 AS Lelystad

Telefoonnummer:                                        06 31 99 65 53

KvK nummer:                                              64014037

BTW nummer                                              NL1304.923.95.B04

Email:                                                           klik hier

Website:                                                      www.cleaningcoatingnederland.nl

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

1. Naar aanleiding van uw mededeling via de website om bepaalde producten te willen bestellen stelt Cleaning & Coating Nederland een offerte en/of aanbieding op.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Cleaning & Coating Nederland zijn naar beste eer en geweten samengesteld, maar zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan door Cleaning & Coating Nederland tot het moment van totstandkoming van een overeenkomst de offerte of aanbieding worden aangepast of ingetrokken.

3. De offertes en aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Als Cleaning & Coating Nederland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave . Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden Cleaning & Coating Nederland niet.

4. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Cleaning & Coating Nederland verstrekte gegevens waarop Cleaning & Coating Nederland zijn offerte of aanbieding baseert.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cleaning & Coating Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cleaning & Coating Nederland anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cleaning & Coating Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 4 – Contractduur, uitvoering, wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Cleaning & Coating Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Cleaning & Coating Nederland dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien de Wederpartij een consument is vindt de levering in principe binnen 30 dagen plaats tenzij een langere levertermijn is overeengekomen. Indien dit niet zo is kan de consument de bestelling kosteloos annuleren.

3. Cleaning & Coating Nederland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Cleaning & Coating Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Cleaning & Coating Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Cleaning & Coating Nederland gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Cleaning & Coating Nederland ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Afhankelijk van de wijziging kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Cleaning & Coating Nederland zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Cleaning & Coating Nederland gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Cleaning & Coating Nederland bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere Voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden..

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cleaning & Coating Nederland een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cleaning & Coating Nederland gehouden is, dan is Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Cleaning & Coating Nederland daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Cleaning & Coating Nederland met Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Cleaning & Coating Nederland niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Cleaning & Coating Nederland alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

13. Indien de Wederpartij een consument is en er een prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is deze consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding van de overeenkomst

1. Cleaning & Coating Nederland is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien;

  • a. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • b. Na het sluiten van de overeenkomst Cleaning & Coating Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
  • c. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

3. Eveneens is Cleaning & Coating Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien Cleaning & Coating Nederland op gronden genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding over gaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Echter, de Wederpartij is ingeval van wanprestatie wel tot schadevergoeding verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan Cleaning & Coating Nederland de overeenkomst ontbinden. De vorderingen van Cleaning & Coating Nederland op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Wederpartij een consument is geldt het herroepingsrecht conform artikel 5.
Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Wederpartij het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze bedenktijd begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd.

2. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De zegel van de fles mag NIET worden verbroken. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product zonder dat zegel op de fles is verbroken en met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Cleaning & Coating Nederland retourneren, conform de door Cleaning & Coating Nederland verstrekte instructies.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor de producten die tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van consument.

4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Cleaning & Coating Nederland. Het kenbaar maken dient de consument bij voorkeur te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument.

5. Indien de consument binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het (wettelijke) herroepingsrecht, is de koop een feit.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cleaning & Coating Nederland zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds is terug ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending kan worden overlegd.

Artikel 7 – Overmacht

1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cleaning & Coating Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cleaning & Coating Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cleaning & Coating Nederland of van derden daaronder begrepen. Cleaning & Coating Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cleaning & Coating Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Cleaning & Coating Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Cleaning & Coating Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cleaning & Coating Nederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 – Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Cleaning & Coating Nederland aangegeven. Cleaning & Coating Nederland is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Cleaning & Coating Nederland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4. Cleaning & Coating Nederland heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Cleaning & Coating Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Cleaning & Coating Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cleaning & Coating Nederland verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij een consument is en niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij door Cleaning & Coating Nederland is gewezen op de te late betaling en Cleaning & Coating Nederland de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cleaning & Coating Nederland gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=, 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Cleaning & Coating Nederland kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van alle door Cleaning & Coating Nederland aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken ligt bij Cleaning & Coating Nederland zolang de Wederpartij de vorderingen van Cleaning & Coating Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de Wederpartij de vorderingen van Cleaning & Coating Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.

2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Cleaning & Coating Nederland of een door Cleaning & Coating Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Cleaning & Coating Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Cleaning & Coating Nederland zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier dagen op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Cleaning & Coating Nederland.

Artikel 10 – Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Cleaning & Coating Nederland kenbaar heeft gemaakt.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de producten in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 11 – Modellen en voorbeelden

Indien door Cleaning & Coating Nederland een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zake kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde/verstrekte voorbeeld of model.

Artikel 12 – Gebreken en klachten

1. De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of

  • a. de juiste zaken zijn geleverd;
  • b. de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • c. de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die in redelijkheid gesteld mogen worden.

2. Gebreken of tekortkomingen geconstateerd aan het geleverde dient de Wederpartij binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Cleaning & Coating Nederland te melden.

3. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

5. Indien een klacht gegrond is, zal Cleaning & Coating Nederland alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cleaning & Coating Nederland worden geretourneerd.

7. Foutief bestelde producten moeten in perfecte en complete staat en in de originele verpakking aan Cleaning & Coating Nederland worden opgestuurd. Deze goederen dienen franco binnen 14 dagen na levering aan het adres van Cleaning & Coating Nederland te worden opgestuurd. Tevens dient een kopie van de originele factuur te worden ingesloten evenals een korte schriftelijke uitleg.

Artikel 13 – Garantie

1. De garantietermijn van Cleaning & Coating Nederland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Cleaning & Coating Nederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

2. Indien de Wederpartij geen concurrent is zal zij eventuele tekortkomingen van het product moeten bewijzen.

3. Aanspraken voor garantie gelden niet indien:

  • a. De Wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
  • b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen/advies van Cleaning & Coating Nederland en/of op de verpakking behandeld zijn.
  • c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Cleaning & Coating Nederland uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en zal nimmer het netto factuurbedrag van de geleverde producten te boven gaan.

2. De aansprakelijkheid van Cleaning & Coating Nederland is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3. Cleaning & Coating Nederland is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik (niet conform de voorschriften zoals die zijn aangegeven).

4. Cleaning & Coating Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cleaning & Coating Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cleaning & Coating Nederland toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Cleaning & Coating Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cleaning & Coating Nederland of zijn leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 15 – Vrijwaring

Wederpartij vrijwaart Cleaning & Coating Nederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cleaning & Coating Nederland toerekenbaar is. Indien Cleaning & Coating Nederland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Cleaning & Coating Nederland zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cleaning & Coating Nederland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cleaning & Coating Nederland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van Intellectueel en/of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door Cleaning & Coating Nederland aan de Wederpartij geleverde producten, komen uitsluitend toe aan Cleaning & Coating Nederland of aan licentiegevers van Cleaning & Coating Nederland.

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleaning & Coating Nederland, enige door Cleaning & Coating Nederland aan de Wederpartij geleverd product buiten het kader van het krachtens deze Voorwaarden geldende gebruiksrecht, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen of na te maken.

3. Indien de Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel boedelde rechten, is de Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan Cleaning & Coating Nederland te melden. Indien Cleaning & Coating Nederland naar aanleiding van een dergelijke melding tegen een dergelijke inbreuk optreedt, zal de Wederpartij daaraan, op kosten van Cleaning & Coating Nederland, alle door Cleaning & Coating Nederland gevraagde medewerking verlenen.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige in of op een product door Cleaning & Coating Nederland dan wel in of op ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van titels te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Artikel 17 – Overdracht rechten en verplichtingen

Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden te verkopen en/of over te dragen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cleaning & Coating Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Cleaning & Coating Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cleaning & Coating Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.